Kiosztották a feladatokat, gőzerővel zajlik az átadás-átvétel, lesz dolga bőven a főtitkárnak az információk egybegyűjtésében, a pontos tájékoztatásban.

Augusztus 11-én tartják a következő elnökségi ülést, amelyet még további négy követ 2020-ban, minden hónap első keddjén. Hosszú idő után először olvasható részletesen, miről is tárgyaltak, milyen döntéseket hoztak.

Alelnök és elnök, Markovits László és Lázár János - Fotó: MTSZ/Zádor Péter

 

– Nagyon bízom a csapatunkban. Talán kijelenthető, hogy minden idők egyik legerősebb teniszelnöksége állt össze a hétfői tisztújításkor - vélekedett Markovits László alelnök -. A szavazást követően azonnal megtartottuk az alakuló elnökségi ülést, amelyen egyértelműsödött, mindenekelőtt átlátható viszonyokat szeretnénk teremteni. Hivatalos határozatokkal kezdtük meg a jogi, pénzügyi és sportszakmai átadás-átvételt. Mindez elengedhetetlen az érdemi munka elkezdéséhez, ám ezzel párhuzamosan az új szakmai struktúra kidolgozásához is hozzálátunk.

Íme a Magyar Tenisz Szövetség július 27-én, hétfőn tartott alakuló elnökségi ülésén született határozatok:

1. Annak érdekében, hogy a szövetség újonnan megválasztott elnöke és elnöksége a munkáját felelősen el tudja kezdeni, szükséges a korábbi elnök és elnökség vezetése alatti általános és jogi működés teljes körű megismerése és egyértelmű lezárása, rövid határidőn belül. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

45/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat

Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy teljes körűen készítse elő az elektronikus dokumentációt, illetve minden további általa fontosnak vélt iratot, információt, amelyek együtt alkalmasak a korábbi és az új elnök és elnökség között az általános működési és jogi szempontú feladat- és hatáskör átadásátvételre, annak érdekében, hogy az új elnök és az elnökség az alapszabály szerinti feladatait teljes
körűen elláthassa a mandátumuk kezdőnapjától. A dokumentációkat folyamatosan, egyenként kell átadni az elnökség részére egyből azok elkészültekor. Az elnökség a dokumentáció keretében különösen, de nem kizárólag az alábbi anyagok rendelkezésre bocsátását kéri:

- Összefoglaló a szövetségnek teljes hatályban lévő szerződésállományáról, a szerződő fél, a szerződés tárgya, a szerződés értéke (folyamatos szerződésnél éves összege), időbeli hatályamegnevezésével és hogy a szövetség részéről ki kötötte, és milyen jogkörben vagy felhatalmazás alapján.
- Összefoglaló a szövetség által foglalkoztatottak (nem sportszakemberek) hatályos
szerződéseiről (munka-, megbízási szerződés, stb.) a szerződő fél, a munkakör/feladatkör, díjazás, díjazási periódus megnevezésével, és hogy a szövetség részéről ki kötötte, és milyen jogkörben vagy felhatalmazás alapján.
- Az előző elnökség működése alatt hozott közgyűlési és elnökségi határozatok Alapszabály 22. § (2) a) szerinti nyilvántartása, a határozatok mellékletei, és a határozatok alapjául szolgáló előterjesztések és mellékletei, a közgyűlésen és elnökségi ülésen készült jegyzőkönyveket, valamint a határozatoknak a 22. § (2) b) pont szerint érintettel való közlését igazoló iratok.
- Az előző elnökség működése alatt hozott Ellenőrző Testületi határozatok és mellékletei, a határozatok alapjául szolgáló előterjesztések és mellékletei, az Ellenőrző Testületi ülések jegyzőkönyvei, az Ellenőrző Testület által végzett ellenőrzések megállapításai.
- Összefoglaló a hatályban lévő szabályzatokról, gazdálkodási és utalványozási rendről, belső utasításokról, és a szabályzatok, szabályozók utasítások hatályos szövegével.
- Tájékoztató a szövetség részvételével működő gazdasági társaság(ok), valamint az ezek részvételével működő gazdasági társaság(ok) működéséről, mellékletként a hatályos társasági szerződésekkel, határozatok könyvével.
- Összefoglaló a szövetség által vagy szövetséggel szemben folyamatban lévő peres, nemperes (felszámolás, fizetési meghagyás, stb.) vagy hatósági eljárásokról, azokban született határozatokról, várható kimenetelükről.
- Összefoglaló minden olyan további fontos kötelezettségről, amely szükséges az elnökség részére a munkája elvégzéséhez.
Felelős: főtitkár
Határidő: 2020. augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú

2. 46/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat


Az elnökség a dokumentáció keretében különösen, de nem kizárólag az alábbi anyagok rendelkezésre bocsátását kéri:
- Teljes körű tájékoztatás a szövetség fennálló pénzügyi helyzetéről az új elnökség hivatalba lépésének napján mint fordulónapon, a legutolsó elfogadott beszámolóval, aktuális főkönyvi kivonattal, kartonokkal, leltárral alátámasztva, a kötelezettségek és követelések állományának részletezésével.
- Teljes körű tájékoztatás az EMMI felé benyújtott konszolidációs kérelemről: annak tartalmáról, mellékleteiről, keletkezett iratokról és a témában történt egyeztetésekről.
- Teljes körű tájékoztatás a szövetség részvételével működő gazdasági társaság(ok) pénzügyi helyzetéről az új elnökség hivatalba lépésének napján mint fordulónapon, a legutolsó elfogadott beszámolóval, aktuális főkönyvi kivonattal, kartonokkal, leltárral alátámasztva, a kötelezettségek és követelések állományának részletezésével
- Összefoglaló a (pályázat elindítása óta) kiosztott infrastrukturális pályázatokról, a pályázók, tagszervezetek nevével, a pályázati céllal, és az elnyert összegekkel, valamint a pályázatok jóvoltából megvalósult fejlesztésekkel, ide értve a NEK-hez kapcsolódó pályázatokat, forrásokat is.
- Összefoglaló a megítélt és még el nem számolt állami támogatásokról, azok összegéről, időbeli hatályáról, céljáról, mellékletként a támogatási szerződésekkel, támogatói okiratokkal, és hogy a szövetség részéről ki kötötte, és milyen jogkörben vagy felhatalmazás alapján.
- Összefoglaló minden további szponzorációs, támogatói, reklám vagy egyéb, bevételt
eredményező megállapodásról, és hogy a szövetség részéről ki kötötte, és milyen jogkörben vagy felhatalmazás alapján.
- Összefoglaló minden olyan további fontos kötelezettségről, amely szükséges az elnökség részére a pénzügyi gazdasági jellegű feladatai elvégzéséhez.
Felelős: főtitkár
Határidő: 2020. augusztus 8.
Határozati arány: egyhangú

3. Annak érdekében, hogy a szövetség újonnan megválasztott elnöke és elnöksége a munkáját felelősen el tudja kezdeni, szükséges a korábbi elnök és elnökség vezetése alatti sportszakmai működés teljes körű megismerése és egyértelmű lezárása rövid határidőn belül. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

47/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség a dokumentáció keretében különösen, de nem kizárólag az alábbi anyagok rendelkezésre bocsátását kéri:

- Összefoglaló a szövetség (sportoló, edző, stáb) hatályban lévő sportszakmai szerződésállományáról, a szerződő fél, a szerződés tárgya, a szerződés értéke (folyamatos szerződésnél éves összege), időbeli hatálya, és hogy a szövetség részéről ki kötötte, és milyen jogkörben vagy felhatalmazás alapján.
- Összefoglaló a sportszakmai együttműködésekről (pl. egyetemek, sportszervezetek, OSEI stb).
- Összefoglaló a kiadott versenyengedélyek számáról, korosztályokra és egyesületekre lebontva.
- Összes hatályos szabályzat (különösen: fegyelmi, átigazolási, versenyszabályzat, stb.).
- Teljes körű leltár a szövetség sporteszközeiről, ruházatairól.
- Nemzetközi szövetségekbe, társszervezetekbe, kormányzathoz (minisztérium, KKBK, BFK) stb. delegált képviselők neve.
- Az EMMI részére sportági konzultáció keretében elkészített Sportszakmai Terv (2021-2030.)
- KSF/Sportlétesítményfejlesztési pályázatok, illetve az ehhez kapcsolódó szempontrendszer és előrehaladási jelentések ismertetése, ide értve a NEK-en megvalósult beruházásokat is.
- Bármely további sportszakmai stratégiai anyag, amelyet elnökség korábban jóváhagyott és jelenleg hatályban áll.
- Összefoglaló minden olyan további fontos kötelezettségről, amely szükséges az elnökség részére a sportszakmai jellegű feladatai elvégzéséhez.
Felelős: Pelva Gábor sportigazgató
Határidő: augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú.

4. A szövetség minél átláthatóbb működése érdekében, valamint az előzetes konzultációk javaslatait figyelembe véve az elnökség szükségesnek tarja a szövetség Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint tényleges működésének teljes körű felülvizsgálatát. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

48/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat


Az elnökség támogatja a szövetség Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát, és elrendeli a változtatási javaslatok előkészítését.
Felelős: a szövetség alkalmazott jogásza, az elnök által felkért külsős jogász bevonásával
Határidő: 2020. szeptember 1-i elnökségi ülésen tárgyalható legyen.
Szavazati arány: egyhangú

5. A tagszervezetektől, szakemberektől érkezett észrevételek és szakmai javaslatok alapján az elnökség szükségesnek látja egy új szakmai, szervezeti felépítés megalkotását. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot


49/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség felkéri a főtitkárt a jelenlegi szakmai felépítés bemutatására, a szakmai alelnököt pedig ennek alapján arra, hogy készítse elő és terjessze be az elnökség számára a szövetség sportszakmai működésének és felépítésének tervezett új koncepcióját.
Felelős: főtitkár, alelnök
Határidő: 2020. szeptember 1-i elnökségi ülésen tárgyalható legyen
Szavazati arány: egyhangú

6. Az elnökség szándéka, hogy a bizottságok szerepe jelentősen növekedjen a Magyar Tenisz Szövetség működése során, és a bizottságoknak így lehetőségük nyíljon minden esetben továbbítaniuk a gyakorlati tapasztalataikból származó javaslataikat, segítve ezzel az elnökség döntéseit. Ennek érdekében szükséges a Szervezeti Működési Szabályzat szerint és az azon kívül működő bizottságok,
albizottságok, munkacsoportok feladatának, szervezetének és működésének felülvizsgálata, és új bizottságok felállítása. Ezzel is elérve azt, hogy a bizottságok tagjaként a magyar tenisz mindennapjaiban tényleges munkát végző személyek fontos szerepet kapjanak a döntéselőkészítésben. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

50/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat


Az elnökség a jelenleg működő bizottságok helyett/mellett az alábbi bizottságok megalakításának
előkészítését rendeli el:
Sportolói Bizottság
Versenysport Bizottság
Fegyelmi Bizottság
Társszakágak Bizottsága
Játékvezető és Versenybírói Bizottság
Jogi Bizottság

Az elnökség kéri a főtitkárt, hogy készítse elő és a lenti határidőn belül terjessze az elnökség elé a fenti bizottságok tervezett feladat- és hatáskörét.
Az elnökség az új bizottságok felállításáról és az SZMSZ ennek megfelelő módosításáról, az elnökeinek és tagjainak pályázaton történő kiválasztást követően dönt. Az elnökség a jelenlegi bizottságok, albizottságok megszüntetéséről, elnökének, tagjainak visszahívásáról az új bizottságok felállításával egyidejűleg dönt.
Az elnökség kéri a főtitkárt, hogy készítsen elő a fenti bizottságok elnökére és tagjaira pályázati kiírást és pályáztatási ütemtervet, és terjessze az elnökség elé. A pályáztatás ütemterve alkalmas legyen arra, hogy a bizottságok legkésőbb 2020. szeptember 30-ával az elnökség döntése alapján megkezdhessék működésüket. A pályázatok eredményéről, illetve érvénytelenségéről vagy eredménytelenségéről az elnökség dönt.

Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy tegyen javaslatot a bizottságok elnökeinek foglalkoztatási formájára, díjazására, illetve a tagok napidíjára és költségtérítési szabályaira.
Felelős: főtitkár
Határidő: 2020.augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú

7. Annak érdekében, hogy a jövőben a Nemzeti Edzésközpont minél szélesebb körben kiszolgálhassa a magyar tenisz szereplőit, az elnökségnek teljes körű képet kell kapnia a NEK eddigi működéséről.
Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

51/2020. (07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség kéri a főtitkárt, hogy készítsen egy teljes körű tájékoztatást a NEK Edzésközpont Kft. megalakításának és működésének céljáról, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, teljes körű szerződésállományáról, eszközeinek teljes körű leltárjáról.
felelős: főtitkár
Határidő: 2020. szeptember 1-i elnökségi ülésen tárgyalható legyen
Szavazati arány: egyhangú

8. Annak érdekében, hogy a jövőben a vonatkozó kormányhatározatok és a sportdiplomáciai szempontok figyelembevétele mellett a legköltséghatékonyabban és a magyar tenisz érdekeit ténylegesen szolgáló módon történjen a nemzetközi versenyek megrendezése, az elnökségnek teljes körű képet kell kapnia ezeknek a versenyeknek részleteiről és a folyamatban lévő tárgyalásokról.
Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

52/2020.(07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség kéri a főtitkárt, hogy készítsen egy teljes körű tájékoztatást a hazai rendezésű nagy nemzetközi versenyek (WTA, ATP, FED-Kupa) rendezésének aktuális állásáról, szerződéses és pénzügyi kötelezettségeiről, valamint a külön azonnali intézkedést igénylő feladatokról, figyelembe véve az azokat érintő kormányzati határozatokat. A kérés különös tekintettel vonatkozik a Hungarian Grand Prix
verseny megrendezésére, illetve a FED-kupával kapcsolatos háromoldalú szerződés részleteinek feltárására, amelyet az ITF, az MTSZ és az NSÜ kötött és amely alapján az MTSZ a LOC-ba (Local Organization Community) delegált két főt a FED-kupa szervezési feladatainak ellátására.
Felelős. főtitkár
Határidő: 2020. augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú

9. A tagszervezetek és érintettek naprakész tájékoztatásának céljából az elnökség szükségesnek tartja a szövetség kommunikációs felületeinek felülvizsgálatát. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:

53/2020.(07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség kéri a főtitkárt, hogy adjon teljes körű tájékoztatást a szövetség által működtetett kommunikációs csatornákról (online, print, közösségi média stb.) illetve azon személyekről, akik ezekhez bármilyen hozzáféréssel bírnak. Az elnökség felhívja a főtitkárt, hogy adjon tájékoztatást a kommunikációs partnereinek listájáról, illetve a velük kötött hatályos megállapodásokról.
Felelős: főtitkár
Határidő: 2020. augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú

10. A főtitkár és a szakmai vezetők munkájának segítése érdekében az elnökség támogatja, hogy egyes elnökségi tagok különböző területek felelősévé váljanak a szövetségen belül. Ehhez szükséges az elnökségen belüli belső feladatmegosztás részletesebb kidolgozása. Ennek érdekében az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:


54/2020.(07.27.) sz. Eln. Határozat
Az elnökség munkájának hatékonyabb elvégzése érdekében az egyes területeken felmerülő feladatok felügyeletéért felelős elnökségi tagokat nevezi ki.
Felelős: alelnök
Határidő: 2020. augusztus 8.
Szavazati arány: egyhangú

FaLang translation system by Faboba

teniszlexikon – rendelje meg itt online

Pályakereső